Lääkitysturvallisuus

Lääkitysturvallisuus ja inhimillinen tekijä – lääkehoidon onnistumisen ratkaisijat

Lääkitysturvallisuus on monen tekijän summa. Se muotoutuu esimerkiksi, kun lääkäri määrää ja apteekki toimittaa potilaalle oikeaa lääkettä tai hoitaja antaa sitä potilaalle oikein – tai potilas osaa itse käyttää oikein lääkettään. Inhimillinen tekijä ratkaisee hyvässä ja pahassa.

Jokainen lääkettä tarvitseva ihminen on ainutlaatuinen ja omanlaisensa ja niin on hoidettava sairauskin. Tälle yhdistelmälle lääkäri etsii ammattitaitonsa turvin sopivinta lääkettä sulkemalla pois väärät vaihtoehdot.

Lääkehoito voi vaarantua inhimillisen virheen takia

  • sairaalassa, missä lääkärin tai hoitajan virhe, väärä arvio tai kiireen sekoittamaan hoitorutiini voi kaataa parhaan mahdollisen hoitotuloksen
  • apteekissa, missä inhimillinen erehdys tai järjestelmän mahdollistama laiminlyönti voi aiheuttaa virheen reseptilääkkeen toimituksessa
  • kotona, missä lääkkeen käyttäjä ratkaisee avohoidon hyvän tuloksen – vain oikein otettu lääke auttaa. 

Oikea lääke apteekista oikein toimitettuna ei vielä takaa parantumista. Järjestelmä ei valvo yksittäisen ihmisen valintoja eikä takaa, että hän ymmärtää saamansa ohjeen oikein.

Miten inhimilliseen tekijään voi vaikuttaa?

Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus on avainasemassa, kun halutaan vahvistaa lääkehoidon onnistumista ja vähentää sen heikkoja kohtia.

Perustutkinnot takaavat ammattitaidon lääkäreille, hoitajille, proviisoreille ja farmaseuteille. Jatkuva kouluttautuminen varmistaa työssä kehittymisen ja osaamisen myös muuttuvissa oloissa.

Yhteistyö ja katkeamaton tiedonkulku eri ammattiryhmien välillä auttavat potilasta sitoutumaan hoitoonsa. Lääkehoito onnistuu vain, jos siihen osallistuu koko terveydenhuollon ketju.

Lääkkeiden käyttäjien opastaminen kuuluu terveydenhuoltoon

Potilaan tulee tietää aukottomasti ja ymmärrettävästi, miten hänelle määrättyä lääkkeitä pitää käyttää.

  • Terveydenhuollon ammattilaisten tulee ohjeistaa asiakkaitaan lääkäri- ja hoitokäynneillä.
  • Potilaille on tarjottava yksinkertaisia oppaita ja apuvälineitä.
  • Apteekin ammattilaisten on varmistettava, että asiakkaat osaavat käyttää lääkkeitään oikealla tavalla.
  • Lääkeyritysten pitää tuottaa ymmärrettävää, ajantasaista ja hyödyllistä käyttötietoa tuotteidensa tueksi.

Aukottomat rutiinit torjuvat vaaratilanteita

Lääkityspoikkeama tarkoittaa lääkehoitoon liittyvää tapahtumaa, josta voi kehittyä vaaratilanne. Sen syynä voi olla, että suojaus pettää, jotain jää tekemättä tai jotain tehdään väärin.

Hälytyskelloja on viritetty kaikille lääkejakelun ja hoitoketjun portaille:

  • Tukkuliikkeet varmistavat lääkkeiden ensimmäisenä jakeluportaana, että lääkkeiden saatavuus on sujuvaa.
  • Apteekki varmistaa rutiinitoiminnallaan, että potilas saa oikean lääkkeen ja riittävän neuvonnan. Lisäpalveluna apteekki voi tarjota annosjakelua niille, joiden on vaikea ottaa itse lääkkeensä oikein. Apteekit pitävät silmällä, ettei muodostu turhaa tai vaaraksikin koituvaa päällekkäistä lääkitystä.
  • Sairaaloissa ja laitoshoidossa inhimillisen tekijän vaikutusta pyritään vähentämään ohjeistamalla aukottomiin rutiineihin ja riittävällä koulutuksella.

Parannuksiin yhteistyöllä

Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja linjaa lääkitysturvallisuuden parantamisen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtäväksi. Kun yhteistyö toimii kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kanssa, potilaan hoitoketju varmistuu.

Lääkitysturvallisuuden ylläpitäminen edellyttää myös lääketeollisuuden rakentavaa osallistumista. Kaikille on varmistettava kehittyneitä ja yksilöllisiä lääkevaihtoehtoja sekä selkokielistä tietoa lääkkeistä ja niiden käytöstä.

Kohti tehokasta, turvallista, tarkoituksenmukaista ja taloudellista lääkkeiden käyttöä