Jopa puolella työssäkäyvistä krooninen sairaus

Puolet tuoreeseen kyselytutkimuksen vastanneista kertoo sairastavansa jotain säännöllistä lääkitystä vaativaa kroonista sairautta. Puolet kroonista sairautta sairastavista kokee sairautensa heikentävän työkykyä. Heistä selvä enemmistö (65 %) kokee lääkityksen parantavan työkykyä, ja vain kahdeksan prosenttia kokee lääkityksen heikentävän työkykyä.

Vastanneista 64 prosenttia pitää lääkkeitä oleellisena osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Samasta vastaajajoukosta lähes kolme neljäsosaa näkee, että ihmisellä on vastuu omasta lääkehoidostaan. Tutkimus julkaistiin SuomiAreenan yhteydessä pidetyn Lääkkeitä työkykyyn -paneelikeskustelun yhteydessä.

73 prosenttia kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että ihmisellä on vastuu oman lääkehoitonsa toteuttamisesta.

– Näyttää siltä, että suomalaiset ovat ymmärtäneet vanhan, mutta hyvän sanonnan ”vain otettu lääke auttaa” merkityksen. Vastuuta omasta terveydestä ja lääkehoidoista ei voi ulkoistaa. Lääkärin määräämään hoitoon sitoutuminen on yksi tärkeimmistä asioista hyvän terveyden ja työkyvyn taustalla, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Työkyvyn parantaminen vaatii nopeaa hoitoon pääsyä

Kyselyyn vastanneet kokivat, että nopea hoitoon ja kuntoutukseen pääsy ja sen myötä nopea töihin paluu ovat keskeisimpiä tekijöitä työkyvyn parantamiseksi.

Ylivoimaisesti tärkeimmiksi työssä jaksamista edistäviksi tekijöiksi nähtiin hyvä terveys (67 % alle 65-vuotiaista vastaajista) ja työn kiinnostavuus 63 %). Vastaavasti tärkeimpinä työkykyä haittaavina tekijöinä nähtiin työkykyä alentava sairaus (65 %) ja liian kuormittava työ (61 %).

Torstaina 16.7. Porin SuomiAreenan yhteydessä julkaistun kyselytutkimuksen toteutti Aula Research. Tutkimuksen aineisto kerättiin 20.5.-4.6.2014 sähköisellä kyselyllä, johon vastaajat kutsuttiin sähköpostilla. Kyselyyn vastasi 1382 suomalaista ja otos edustaa täysi-ikäisiä manner-suomalaisia iän, sukupuolen ja asuinmaakunnan mukaan kiintiöitynä ja painotettuna. Kyselyn virhemarginaali kaikki vastaajat -tasolla on korkeimmillaan 2,5 – 3 prosenttiyksikköä Työkykyä ja työssä jaksamista koskevat kysymykset kysyttiin ainoastaan työikäisiltä henkilöiltä (alle 65-vuotiaat vastaajat, n=1222).

 

Liite: Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidoista

 

Lisätietoja

Jussi Merikallio, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry. 050 667 48

Melina Mäntylä, Aula Research, 040 821 7842

Tuomas Nurmela, viestintäjohtaja, Lääketeollisuus ry, 040 542 0009

Lyhyesti
Kyselytutkimuksessa kysyttiin suomalaisten mielipiteitä terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidoista
Puolet vastanneista työikäisistä sairastaa jotain säännöllistä lääkitystä vaativaa kroonista sairautta
Hyvä terveys ja työkyky vaativat hoitoon sitoutumista
16.7.2014