Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan toimintakertomus 2014 on julkaistu

Lääketeollisuuden tekemän lääkemarkkinoinnin omavalvonnan määrä väheni viime vuonna selvästi. Kuluttajille suunnattua lääkemainontaa valvova tarkastusvaliokunta I kokoontui vuonna 2014 yhteensä 26 kertaa, kun edellisvuonna kokouksia oli 40. Kehityksellä on suora yhteys heikkoon taloussuhdanteeseen, joka heijastuu yleisesti mainonnan määrään. 

Tiedot selviävät Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan toimintakertomuksesta vuodelta 2014. Mainosten ennakkotarkastuksia tekevä tarkastusvaliokunta I käsitteli kokouksissaan 77 kappaletta televisio- ja radiomainosten eri versioita. Lisäksi tarkastettavana olivat yksi potilasvideo sekä yksi näyttelyseinäke. Tarkastusvaliokunnan sihteeri hyväksyi omalla päätöksellään kuusi mainosta, jotka sisälsivät vain vähäisiä muutoksia aiemmin hyväksyttyihin mainoksiin.

Viime vuoden lopulla tvk I aloitti myös verkkosivujen tarkastukset, joista ensimmäinen tapaus siirtyi ratkaistavaksi vuoden 2015 puolella.

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua lääkemainontaa valvova tarkastusvaliokunta II kokoontui viime vuonna kuusi kertaa. Kokousten määrä pysyi edellisvuoteen nähden ennallaan. Tvk II käsitteli viisi kantelutapausta, joista yksi oli käynnistynyt jo vuoden 2013 puolella. Kaikille käsitellyille tapauksille määrättiin luopumiskehotukset, joiden euromääräiset seuraamukset vaihtelivat 5 000 – 15 000 euron välillä.

Lääkemarkkinoinnin valvontakunta kokoontui kaksi kertaa ja käsitteli kahta valitusasiaa. Molemmat valitukset todettiin aiheettomiksi, jolloin tvk:n määräämät seuraamukset jäivät voimaan. Lisäksi valvontakunta antoi lausunnon tvk II:n pyynnöstä asiassa, joka koski vain yhden lääkevalmisteen annosteluun soveltuvan annostelulaitteen arvioimista Eettisten ohjeiden näkökulmasta.

Valvontakunnan käsittelemien valitusten määrä putosi edellisiin vuosiin verrattuna alhaisimmalle tasolleen kymmeneen vuoteen.

Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan toimintakertomus vuodelta 2014

Lääkemarkkinoinnin Eettiset ohjeet

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry

puh. 040 7477 620

Lyhyesti
Suomi on edelläkävijä lääkemarkkinoinnin omaehtoisessa valvonnassa ja lääkealan itsesäätelyssä. Omaehtoinen valvonta on toiminut jo yli 50 vuotta. Sen malli on samanlainen kuin esimerkiksi lehdistöllä, jota valvoo Julkisen sanan neuvosto.
Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet yhdistyksen ylläpitämiin Eettisiin ohjeisiin. Ne perustuvat lääke-, kuluttaja- ja kilpailusäädäntöön sekä kansainväliseen lääkemarkkinointia sääntelevään normistoon.
Kuluttajille suunnattua lääkemainontaa valvova tarkastusvaliokunta I kokoontui vuonna 2014 yhteensä 26 kertaa, kun edellisvuonna kokouksia oli 40. Kehityksellä on suora yhteys heikkoon taloussuhdanteeseen, joka heijastuu yleisesti mainonnan määrään.
24.3.2015