Ensimmäiset kaksi biopankkia saivat toimiluvan

THL Biopankki ja Turun Auria Biopankki ovat saaneet Valviralta toimiluvat. Syksystä 2013 voimassa olleen biopankkilain tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytön käytön avoimuutta sekä turvata yksityisyyden suoja ja itsemääräämisoikeus näytteitä käsiteltäessä. Lääketeollisuus uskoo biopankkien tietojen hyödyntämisen voivan lisätä Suomen houkuttelevuutta tutkimusmaana.

THL Biopankin tutkimusalueeseen kuuluvat väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy sekä väestön hyvinvointia tai terveyttä edistävien tai sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden ja hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Auria Biopankin tutkimusalue kattaa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen (TYKS – ERVA) terveyden- ja sairaanhoidon erikoisalat erityisesti verenkierto-, aineenvaihdunta-, syöpä-, sekä neurologisten sairauksien tutkimusalueet. Toiminnan on tarkoitus edistää terveystieteellistä, biolääketieteellistä, kliinistä sekä niitä yhdistävää tutkimusta.

Biopankkien toiminta laajenee

Suomeen arvioidaan alkuvaiheessa perustettavan kuusi sairaanhoitopiirien ja yliopistojen yhteistä biopankkia. Suomalaisten biopankkien taustaorganisaatiot ovat siten luotettuja terveydenhuollon toimijoita. Biopankit suunnittelevat toimintaa yhdessä osana kansallista biopankkiverkostoa BBMRI.fi:tä sekä yhteistyössä eurooppalaisen biopankkiverkoston kanssa.

Biopankit luovuttavat potilasnäytteitä ja näytteen luovuttajaan liittyviä tietoja korkeatasoiseen biopankkitutkimukseen ja tuotekehitykseen, jotka vastaavat biopankin tutkimusaluetta. Luovutus tehdään aina kirjallisella sopimuksella tutkijan taustaorganisaatiolle kuten tutkijaa edustavalle tutkimuslaitokselle. Taustaorganisaatio voi olla alan kotimainen tai kansainvälinen tutkimuslaitos tai yritys. Luovutus tehdään näytteet ja henkilötunnisteet koodattuna siten, että yksittäiset henkilötiedot eivät ole tunnistettavissa.

THL:n tiedote

Valviran tiedote

Lyhyesti
Biopankkilaki tukee tutkimusta, jossa hyödynnetään jo kerattyä näytemateriaalia.
Biopankkien käyttö on tarkoin säänneltyä.
Suomalaiosten biopankkien taustaorganisaatiot ovat tunnettuja toimijoita.
13.3.2014