Rationaalinen lääkehoito siirtyy käytännön toteutukseen

Lääketeollisuus ry

Sosiaali- ja terveysministeriö on toteuttanut rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman yhdessä lääkealan toimijoiden kanssa. Lääketeollisuus ry osallistui ohjelman valmisteluun ja on aktiivinen toimija sen toimeenpanossa ja lääketeollisuuden toimintaympäristön kehittämisessä. Rationaalisen lääkehoidon tavoitteet ohjaavat jatkossa lääkehoidon, lääkehuollon ja lääketutkimuksen järjestämistä sote-toiminnoissa.

Lääketeollisuus ry tukee rationaalista lääkehoitoa, jossa potilas saa nopeasti diagnoosin ja hänelle parhaiten sopivan lääkehoidon, hoidon tuloksia seurataan ja hoidon kokonaisuus ja vaikuttavuus arvioidaan säännöllisesti. Rationaalisessa lääkehoidossa terveydenhuollon ammattilaisilla on tiedot lääkkeen oikeasta käytöstä ja potilas saa tarvitsemaansa neuvontaa ja informaatiota.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on kohdentaa yhteiskunnan rajalliset voimavarat vaikuttavaksi osoitettuun lääke- tai muuhun hoitoon. Rationaalisessa lääkehoidossa pyritään samaan. Lääketeollisuus ry tukee rationaalisen lääkehoidon tavoitetta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin osaamisen ja rakenteiden nostamisesta kansainväliselle tasolle. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon lääkkeen yhteiskunnallinen arvo ja vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja toiminta- ja työkykyyn. Rationaalisessa lääkehoidossa lääkkeiden elinkaariajattelu johtaa tehokkaaseen hintakilpailuun patentin päätyttyä.

Rationaalisen lääkehoidon ekosysteemi tukee lääkehoidon ja lääkeinnovaatioiden kehittämistä. Sote-tietovarantojen infrastruktuurilla ja järjestelmillä mahdollistetaan reaalimaailman tutkimustiedon (RWE) tuottaminen lääkkeitä koskevan päätöksenteon tueksi. Samalla niillä edistetään sote-tietovarantoihin liittyvän merkittävän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan potentiaalin toteutumista. Lääkekehitys, varsinkin kliiniset tutkimukset, lisäävät myös terveydenhuollon lääkeosaamista ja resursseja.

Rationaalinen lääkehoito oli yksi vuonna 2011 julkaistun STM:n Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan keskeisistä tavoitteista. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraportti luovutettiin ministeri Mattilalle 20.3.2018.

Ohjelman tavoitteet jakautuvat kansallisen toimeenpanon, palveluiden järjestäjien ja tuottajien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkkeiden käyttäjien tavoitteisiin.

Toimeenpano-ohjelman loppuraportti ja eri alaryhmien raportit löytyvät STM:n sivulta.

20.3.2018