Hallitusohjelmatavoitteemme

Talous ja terveys kulkevat käsi kädessä

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Se on keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa. 

Hyvinvoivat ihmiset ovat myös kestävän talouden perusta. Siksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee jatkossakin varata riittävät resurssit. Jos päätämme panostaa tärkeisiin palveluihin ja vaikuttaviin hoitoihin, investoimme paitsi ihmisten terveyteen myös Suomen tulevaisuuteen.

Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa erityisesti aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talouskasvua. Aiempien vuosien julkiset satsaukset ovat osoittaneet, että terveysala on juuri tällainen. Se on ala, joka voi tarjota yhä useammalle osaajalle töitä ja tuoda Suomeen merkittäviä kansainvälisiä investointeja. Siksi terveysala tarvitsee uuden kasvustrategian, jolla Suomen kilpailukyky varmistetaan.

Epävakaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävä varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy. Lähipalveluiden on oltava saavutettavilla tasapuolisesti ja kaikkein kriittisimpien tuotteiden kuten lääkkeiden saatavuus on varmistettava niin normaalioloissa kuin kriisin aikana.

1. Kestävä talous edellyttää terveyttä ja hyvinvointia – lääkehoitoihin panostaminen kannattaa

Hyvinvoivat, työ- ja toimintakykyiset ihmiset ovat kestävän talouden perusta

 • Vahvistetaan lääkkeiden ja rokotteiden rahoitusta osana vaikuttavaa terveydenhuoltoa ja potilaiden eheitä hoitopolkuja.
 • Kasvatetaan terveydenhuollon rahoitusta pohjoismaiselle tasolle.
 • Varmistetaan vaikuttavimpien hoitojen saatavuus kaikille yhdenvertaisesti.

Lääkehoidoilla ja rokotteilla saadaan aikaan merkittävää terveyshyötyä.

 • Yhtenäistetään ja uudistetaan lääkkeiden arviointikäytäntöjä.
 • Kehitetään kansallista rokoteohjelmaa systemaattisesti ja lisätään rahoitusta.
 • Jatketaan lääkeasioiden uudistusta ja siirrytään viipymättä toimeenpanoon seuraavalla hallituskaudella.

Palveluiden ja hoitojen vaikuttavuus sekä toimivat hoitopolut varmistetaan kaikilla alueilla

 • Johdetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa tietoon perustuen.
 • Kohdennetaan resursseja sinne, missä niillä tuotetaan eniten vaikuttavuutta. 
 • Kehitetään terveydenhuollon it-järjestelmiä ja kansallisia mittareita hoitojen ja palveluiden vaikuttavuuden varmistamiseksi.

2. Osaaminen ja innovaatiot ovat Suomen kasvun avaimia

Terveysala on yksi Suomen kasvualoista

 • Laaditaan uusi kansallinen terveysalan kasvustrategia ja toimeenpannaan uusi strategia rivakasti.
 • Varmistetaan osaajien saatavuus. Tunnistetaan tämän päivän ja tulevaisuuden osaamistarpeet.

Vahvistetaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa

 • Nostetaan TKI-investoinnit 4 prosenttiin BKT:sta TKI-strategian mukaisesti.
 • Varmistetaan riittävä julkinen rahoitus ja resurssit sekä tutkimustoiminnan toimintaedellytykset hyvinvointialueilla.
 • Varmistetaan lainsäädännöllä Suomen kilpailukyky tutkimusympäristönä.
 • Uudistetaan sote-tiedon toisiolaki niin, että se edistää Suomessa tehtävää tutkimusta.

EU:n innovaatiomyönteisyys on edellytys Suomen kilpailukyvylle

 • Suomi toimii innovaatiomyönteisenä maana eurooppalaisessa päätöksenteossa.
 • Suomi on aktiivinen toimija yhteiseurooppalaisen terveystietoalueen kehittämisessä

3. Arjen turvallisuus korostuu epävakaassa maailmantilanteessa

Toimiva terveydenhuolto ja saavutettavat lähipalvelut ovat osa arjen turvallisuutta

 • Tunnistetaan lääkkeet ja rokotteet kriittisiksi arkihyödykkeiksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
 • Varmistetaan lainsäädännöllä ja riittävillä resursseilla häiriötön lääkkeiden saatavuus ja potilasturvallisuus kaikissa olosuhteissa.

Huoltovarmuus on tärkeä osa varautumista.

 • Nähdään lääkkeet ja rokotteet olennaisena osana yhteiskunnallista huoltovarmuutta. Tunnistetaan yhteiseurooppalaiset ja kansalliset toimenpiteet huoltovarmuuden varmistamiseksi. 
 • Uudistetaan lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädäntöä ajanmukaiseksi ja joustavaksi.