Hallitusohjelmatavoitteemme

Talous ja terveys kulkevat käsi kädessä

Jokaisella on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon asuin- ja hoitopaikasta riippumatta. Oikea-aikaisella ja oikein kohdennetulla lääkehoidolla voidaan parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Se on keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa. 

Hyvinvoivat ihmiset ovat myös kestävän talouden perusta. Siksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee jatkossakin varata riittävät resurssit. Jos päätämme panostaa tärkeisiin palveluihin ja vaikuttaviin hoitoihin, investoimme paitsi ihmisten terveyteen myös Suomen tulevaisuuteen.

Kiperässä taloustilanteessa Suomen on syytä panostaa erityisesti aloihin, joilla on mahdollisuus saada aikaan talouskasvua. Aiempien vuosien julkiset satsaukset ovat osoittaneet, että terveysala on juuri tällainen. Se on ala, joka voi tarjota yhä useammalle osaajalle töitä ja tuoda Suomeen merkittäviä kansainvälisiä investointeja. Siksi terveysala tarvitsee uuden kasvustrategian, jolla Suomen kilpailukyky varmistetaan.

Epävakaassa maailmantilanteessa on yhteiskunnan tehtävä varmistaa, että ihmisten arkiturvallisuus säilyy. Lähipalveluiden on oltava saavutettavilla tasapuolisesti ja kaikkein kriittisimpien tuotteiden kuten lääkkeiden saatavuus on varmistettava niin normaalioloissa kuin kriisin aikana.

1. Kestävä talous edellyttää terveyttä ja hyvinvointia – lääkehoitoihin panostaminen kannattaa

Hyvinvoivat, työ- ja toimintakykyiset ihmiset ovat kestävän talouden perusta

 • Nähdään lääkkeet ja rokotteet investointina ihmisten terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn, ei säästökohteena.
 • Kasvatetaan terveydenhuollon osuutta BKT:sta 2 prosenttiyksiköllä.
 • Luodaan kannusteita hyvinvointialueiden tehokkaaseen toimintaan ja levitetään alueellisia hyviä käytäntöjä.

Lääkehoidoilla ja rokotteilla saadaan aikaan merkittävää terveyshyötyä. Siksi kaikille tulee varmistaa vaikuttavimmat hoidot tasapuolisesti.

 • Varmistetaan lääkekorvausten kansallinen päätöksenteko potilaiden tasapuolisen hoidon takaamiseksi.
 • Varmistetaan tehokkaisiin hoitoratkaisuihin kannustavat rahoitusmallit. Mahdollistetaan tätä kautta terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen. 
 • Vauhditetaan lääkeasioiden uudistuksia ja kehitetään aktiivisesti lääkehoidon ohjausta ja rahoitusta.
 • Varmistetaan kaikille ihmisille vaikuttavimmat hoidot.

Palveluiden ja hoitojen vaikuttavuus, toimivat hoitopolut on varmistettava kaikilla alueilla

 • Käytetään terveysdataa potilaan hoidon ja yhteiskunnan hyödyksi.
 • Hyödynnetään digitalisaatiota ja johdetaan tietoon perustuen. 
 • Kehitetään vaikuttavuusmittareita, joilla hoitojen ja palveluiden vaikuttavuus saadaan näkyviin.

2. Osaaminen ja innovaatiot ovat Suomen kasvun avaimia

Terveysala on yksi Suomen kasvualoista

 • Laaditaan uusi kansallinen terveysalan kilpailukykystrategia.
 • Toimeenpannaan uusi strategia rivakasti Suomen globaalin kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on vahvistettava kasvualoilla

 • Nostetaan TKI-investoinnit 4 prosenttiin BKT:sta TKI-strategian mukaisesti.
 • Vahvistetaan Suomen tutkimusympäristöä, jotta houkuttelemme lääketeollisuuden investointeja ja osaajia.
 • Varmistetaan riittävä julkinen rahoitus, tutkimustoiminnan mahdollisuudet hyvinvointialueilla ja huolehditaan mahdollistavasta lainsäädännöstä.

EU:n innovaatiomyönteisyys on edellytys Suomen kilpailukyvylle

 • Vaikutetaan aktiivisesti EU:n innovaatiopolitiikkaan, jotta varmistetaan lääketeollisuuden globaali kilpailukyky Euroopassa. 

3. Arjen turvallisuus korostuu epävakaassa maailmantilanteessa

Toimiva terveydenhuolto ja saavutettavat lähipalvelut ovat osa arjen turvallisuutta

 • Turvataan potilaan häiriötön ja oikea-aikainen lääkehoito muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Edistetään potilasturvallisuutta varmistamalla lääkkeiden hyvä saatavuus niin normaali- kuin poikkeusoloissa. 
 • Varmistetaan Suomen huoltovarmuus kriittisten hyödykkeiden osalta. Kehitetään lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädäntöä.

Huoltovarmuus on tärkeä osa varautumista. Se tulee varmistaa vahvistamalla sekä kotimaista että eurooppalaista tutkimusta ja tuotantoa.

 • Vahvistetaan lääkkeiden ja rokotteiden kotimaista ja eurooppalaista tutkimusta ja tuotantoa.