Hallitusohjelmatavoitteemme

Talous ja terveys kulkevat käsi kädessä

1. Kestävä talous edellyttää terveyttä ja hyvinvointia – lääkehoitoihin panostaminen kannattaa

Hyvinvoivat, työ- ja toimintakykyiset ihmiset ovat kestävän talouden perusta

 • Nähdään lääkkeet ja rokotteet investointina ihmisten terveyteen sekä työ- ja toimintakykyyn, ei säästökohteena.
 • Kasvatetaan terveydenhuollon osuutta BKT:sta 2 prosenttiyksiköllä.
 • Luodaan kannusteita hyvinvointialueiden tehokkaaseen toimintaan ja levitetään alueellisia hyviä käytäntöjä.

Lääkehoidoilla ja rokotteilla saadaan aikaan merkittävää terveyshyötyä. Siksi kaikille tulee varmistaa vaikuttavimmat hoidot tasapuolisesti.

 • Varmistetaan lääkekorvausten kansallinen päätöksenteko potilaiden tasapuolisen hoidon takaamiseksi.
 • Varmistetaan tehokkaisiin hoitoratkaisuihin kannustavat rahoitusmallit. Mahdollistetaan tätä kautta terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen. 
 • Vauhditetaan lääkeasioiden uudistuksia ja kehitetään aktiivisesti lääkehoidon ohjausta ja rahoitusta.
 • Varmistetaan kaikille ihmisille vaikuttavimmat hoidot.

Palveluiden ja hoitojen vaikuttavuus, toimivat hoitopolut on varmistettava kaikilla alueilla

 • Käytetään terveysdataa potilaan hoidon ja yhteiskunnan hyödyksi.
 • Hyödynnetään digitalisaatiota ja johdetaan tietoon perustuen. 
 • Kehitetään vaikuttavuusmittareita, joilla hoitojen ja palveluiden vaikuttavuus saadaan näkyviin.

2. Osaaminen ja innovaatiot ovat Suomen kasvun avaimia

Terveysala on yksi Suomen kasvualoista

 • Laaditaan uusi kansallinen terveysalan kilpailukykystrategia.
 • Toimeenpannaan uusi strategia rivakasti Suomen globaalin kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa on vahvistettava kasvualoilla

 • Nostetaan TKI-investoinnit 4 prosenttiin BKT:sta TKI-strategian mukaisesti.
 • Vahvistetaan Suomen tutkimusympäristöä, jotta houkuttelemme lääketeollisuuden investointeja ja osaajia.
 • Varmistetaan riittävä julkinen rahoitus, tutkimustoiminnan mahdollisuudet hyvinvointialueilla ja huolehditaan mahdollistavasta lainsäädännöstä.

EU:n innovaatiomyönteisyys on edellytys Suomen kilpailukyvylle

 • Vaikutetaan aktiivisesti EU:n innovaatiopolitiikkaan, jotta varmistetaan lääketeollisuuden globaali kilpailukyky Euroopassa. 

3. Arjen turvallisuus korostuu epävakaassa maailmantilanteessa

Toimiva terveydenhuolto ja saavutettavat lähipalvelut ovat osa arjen turvallisuutta

 • Turvataan potilaan häiriötön ja oikea-aikainen lääkehoito muuttuvassa toimintaympäristössä.
 • Edistetään potilasturvallisuutta varmistamalla lääkkeiden hyvä saatavuus niin normaali- kuin poikkeusoloissa. 
 • Varmistetaan Suomen huoltovarmuus kriittisten hyödykkeiden osalta. Kehitetään lääkkeiden velvoitevarastointilainsäädäntöä.

Huoltovarmuus on tärkeä osa varautumista. Se tulee varmistaa vahvistamalla sekä kotimaista että eurooppalaista tutkimusta ja tuotantoa.

 • Vahvistetaan lääkkeiden ja rokotteiden kotimaista ja eurooppalaista tutkimusta ja tuotantoa.