Lääketutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus tuo terveyttä ja työpaikkoja Suomeen

Lääketutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet. Tutkimustoiminnan ylläpitäminen vahvistaa myös tiedeyhteisön osaamista maassamme. Suomella on monta hyvää kilpailuetua, jotka tekevät maastamme erinomaisen paikan tehdä lääkkeisiin liittyvää tutkimusta.

Kilpailu tutkimusten sijoittumisesta on yhä kireämpää eri maiden välillä. Suomen menestyminen edellyttää

  • hyvää tutkimusympäristöä
  • kitkatonta viranomaiskäsittelyä
  • kansalaisten myönteistä suhtautumista tutkimuksiin
  • sujuvuutta – Suomi on kallis maa, mutta pärjäämme silti, jos teemme asiat fiksusti.

Lisäksi on tärkeää, että terveydenhuolto tarjoaa mahdollisuuksia tutkimuksille. Tutkimustoiminta edellyttää lääkäreiltä aikaa ja mielenkiintoa sekä riittävästi sopivia potilaita. Sote-uudistuksessa on pidettävä huoli, että lääkäreillä on mahdollisuuksia tutkimustyöhön jatkossakin.

Kliiniset lääketutkimukset

Uusien lääkkeiden tehoa, turvallisuutta ja laatua tutkitaan kliinisillä lääketutkimuksilla. Ennen kuin uusi lääke etenee kliinisiin tutkimuksiin, sitä on tutkittu jo pitkään. Kliinisten lääketutkimusten avulla löydetään hoitoja sairauksiin, joihin ei aiemmin ole ollut lääkehoitoa saatavilla. Kliiniset lääketutkimukset luovat korkean osaamisen työpaikkoja lääkeyrityksiin ja terveydenhuoltoon. Niiden myötä tutkimusosaaminen ja lääketuntemus jäävät Suomeen.

Rekisteritutkimukset

Rekisteritutkimuksissa hyödynnetään rekistereihin tallennettua tietoa. Suomalaisella terveydenhuoltojärjestelmällä on kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen kattavat rekisterit, jotka sisältävät paljon yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa esimerkiksi sairastavuudesta. Eri rekisteriaineistojen perusteella voidaan tutkia terveydenhuollossa annettavien hoitojen vaikuttavuutta tai seurata lääkehoitojen turvallisuutta eri potilasryhmissä tai mahdollisia haittavaikutuksia.

Rekisteritutkimusten määrä kasvaa Suomessa ja muualla maailmassa. Rekistereistä saatavalle tiedolle on jatkuvasti enemmän kysyntää, sillä kustannuspaineiden kanssa kamppailevat yhteiskunnat tarvitsevat tietoa erilaisten lääkehoitojen vaikuttavuudesta. Parhaimmillaan tutkimustyö voisi toimia suomalaisena kilpailuvalttina. Rekisteritutkimukset voivat tuoda maahamme lisää tutkimusinvestointeja. Rekisteritiedon avulla voidaan lisätä myös kliinisiä lääketutkimuksia, kun rekistereiden avulla löydämme tutkimuksiin soveltuvat potilaat.

Jotta tulevaisuudessa saisimme Suomeen lisää rekisteritutkimuksia, lakia ja tutkimusympäristöä tulee uudistaa. Parhaillaan uudistettavana oleva rekistereiden toissijaisen käytön laki mahdollistaa nykyistä yksinkertaisemman lupaprosessin ja aineiston käsittelyn.

Tutkimukset tuovat investointeja, joita jokainen maa tavoittelee itselleen. Suomen koko ei ole kilpailuetu, mutta sujuvat lupaprosessit, nopeasti saatavilla oleva aineisto ja hyvä tutkimusosaaminen saattavat ratkaista tutkimusinvestoinnin eduksemme.

Tutkimustoiminnan tulevaisuus turvattava

Tutkimustoiminnan edellytykset on turvattava tulevaisuudessakin, koska sillä on monella tapaa tärkeä merkitys Suomelle:  

  • Tutkimus työllistää osaajia sairaaloissa, yliopistoissa ja yrityksissä. Kun tutkimus resurssoidaan hyvin, sekä tutkimus että hoito paranevat.
  • Lääkärit tutustuvat uusiin hoitoihin.
  • Potilaat saavat uusia hoitomahdollisuuksia.
  • Suomalainen tutkimusosaaminen vahvistuu yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, terveydenhuollossa ja yrityksissä.
  • Suomalainen tutkijakunta luo kansainvälisiä kontakteja tai säilyy kansainvälisenä.

Terveydenhuollon resurssit kutistuvat ja työpaineet kasvavat. Tämä vähentää tutkijoiden mahdollisuuksia olla mukana kliinisissä lääketutkimuksissa. Julkaistujen tutkimusten kriittinen arviointi edellyttää omaa kokemusta tutkimustoiminnasta.

Tutkijalääkäreillä on myös mahdollisuus tutustua uusiin lääkehoitoihin ennen kuin ne tulevat markkinoille. 

Nykytilannetta tulisi parantaa niin, että lääkäreiden koulutus houkuttelisi potilaiden hoitotyön lisäksi tutkijanuralle. Tämä edellyttää rahoituksen pitkäjänteisyyttä ja aikaa tutkimustyölle sekä arvostusta edistämään tutkijoiden urapolkua.

Lupamenettelyt sujuviksi

Sujuva ja nopea terveydenhuollon lupamenettely on oleellinen osa tutkimustyön kilpailukykyä ja tehokkuutta.

Lääketeollisuus ry on laatinut Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan TUKIJAn kanssa hyödyllisiä työkaluja ja asiakirjoja lääketutkimuksen toimeksiantajille. Olemme laatineet yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa myös tutkimussopimusmallin, joka tehostaa sopimusneuvotteluja. 

 

Kliinisten tutkimusten sopimusmalli (PDF)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta Tukija

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Tilastoja lääketutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyen

Lääketeollisuus ry haluaa osoittaa, että lääketeollisuus on tärkeä tekijä Suomen tutkimustoiminnassa ja että kliininen lääketutkimus voi olla Suomen menestystekijä myös tulevaisuudessa.