Biologiset lääkkeet

Biolo­ginen lää­ke tar­koittaa valmis­tetta, jo­ka si­sältää terveen elimistön tuottamaa materiaalia; tavallisesti valkuaisaineita, kuten hormoneja ja kasvutekijöitä. Biolo­gista lää­kettä voi­daan tuot­taa geeni­tek­no­logian avulla bak­teereissa, hii­voissa tai ni­säkäs- ja hyönteis­soluissa.

Biologiset lääkeaineet ovat hyvin suuria ja monimutkaisia molekyylejä verrattuna perinteisiin kemiallisiin lääkeaineisiin. Rakenteen monimutkaisuudesta ja tuotantotavasta johtuen biologisen lääkkeen eri valmistuserien välillä voi ilmetä luontaista vaihtelua.

Tava­no­maisten, syn­teet­tisten lääkkeiden ja biolo­gisten lääk­keiden olen­nainen ero on, et­tä biolo­gisten lääk­keiden vai­kutus koh­distuu so­lussa tar­kasti tiet­tyyn eli­mistön raken­teeseen. Ihan­teel­linen biolo­ginen lää­ke vai­kuttaa siis vain tiet­tyyn eli­mistön raken­teeseen eli on täsmä­lääke. Näin pys­tytään vähen­tämään ko­ko ke­hoa kos­kevia ei-toi­vot­tuja vaiku­tuksia.

Biologisia lääkkeitä kehitettiin aiemmin lähinnä harvinaissairauksiin, mutta nykyään yhä enemmän myös yleisten sairauksien, kuten diabeteksen, reumasairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän hoitoon. Kehitteillä olevista lääkkeistä jo puolet on biologisia valmisteita.