Biologiset lääkkeet

Biologiset lääkkeet uudistavat sairauksien hoitoa

Biologiset lääkkeet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia monien vakavien ja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon. Sairauksien oireet voivat biologisilla lääkehoidoilla hävitä kokonaan. Esimerkiksi syöpä ei enää ole lähtölaskentaa, vaan syöpähoidot ovat yksi jakso tervettä elämää.  Uudet lääkkeet uudistavat myös terveydenhuollon hoitokäytäntöjä.

Biologiset lääkkeet saadaan tai tuotetaan elävistä soluista. Lääkkeet ovat valkuaisaineita, kuten hormoneja ja vasta-aineita, joita elimistö itsekin tuottaa. Niiden tuotanto lakkaa tai heikentyy joissakin sairauksissa niin, että ihminen menehtyisi ilman korvaavaa biologista lääkettä. 

Tärkeimmät biologiset lääkkeet hoitavat

 • diabetesta korvaamalla insuliinintuotantoa
 • syöpiä
 • vaikeita iho- ja nivelsairauksia
 • astmaa
 • tulehduksellisia suolistosairauksia.

Lääkkeitä annostellaan tavallisesti infuusioina ja pistoksina, jotta ne säilyvät toimivina ja tehokkaina.

Lääkekehitys keventää terveydenhuoltoa

Biologisia lääkehoitoja on ollut markkinoilla kolme vuosikymmentä, rokotteita vielä pidempään. Noin 300 biologisella lääkkeellä on hoidettu jo 350 miljoonaa ihmistä maailmassa. Kehitteillä on noin 900 uutta biologista lääkettä.

Lääkekehityksen ansiosta terveydenhuollon rakenteita on voitu keventää. Osastoja, jopa kokonaisia sairaaloita, on korvattu päiväseltään annattavilla hoidoilla. Parhaimmillaan potilas voi pistää biologisen lääkkeen ihonsa alle itse kodissaan.  

Myös biologisten lääkkeiden antotapoja yritetään yksinkertaistaa. Lääketeollisuuden yksi päämäärä on löytää ja kehittää suun kautta otettavia, synteettisiä ja biologisia lääkkeitä, hyödyntäen uusia teknologioita. Tämä siirtäisi hoitoja yhä enemmän sairaalasta kotiin.

Biologinen lääke säästää myös yhteiskunnan kustannuksia

Joka kolmas kehitteillä oleva lääke on biologinen. Biologisten lääkkeiden valmistus on moninkertaisesti kalliimpaa kuin perinteisten kemiallisten lääkkeiden.

Biologinen lääke vaikuttaa kalliilta, jos ajattelee vain sen hintaa. Lääke on kuitenkin edullinen ja tehokas, kun laskee mukaan kaikki sen yhteiskunnalliset vaikutukset.

Biologisten lääkehoitojen avulla  

 • potilaat saavat lisää työvuosia
 • työkyvyttömyyseläke- ja sairauslomakustannukset vähenevät
 • hoidot nopeutuvat, mikä säästää sairaansijoja

Biologisten lääkkeiden käyttöä onkin tarkasteltava kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta.

Biosimilaari on samankaltainen lääke

Vanhimpien biologisten lääkkeiden patentit ovat jo umpeutuneet. Näin myös muut kuin alkuperäisen lääkkeen kehittäjät voivat valmistaa niitä. Biologisista lääkkeistä tehtyjä samankaltaisia valmisteita kutsutaan biosimilaareiksi.

Biosimilaari ei ole geneerinen rinnakkaisvalmiste biologiselle lääkkeelle. Biologinen lääke ja sen biosimilaari eivät ole samanlaisia ja biologisesti samanarvoisia siten kuin perinteiset kemialliset alkuperäisvalmisteet ja niiden rinnakkaisvalmisteet. Näin valmisteet eivät ole automaattisesti apteekissa keskenään vaihdettavia, kuten jotkut kemialliset lääkkeet.

Tiukka laatukontrolli ja aukoton haittaraportointi takaavat potilasturvallisuuden

Biologisten lääkkeiden turvallisuuden ja hoitotehon takaaminen vaatii suurta tarkkuutta. Valmisteet ovat herkkiä häiriöille paitsi valmistuksen myös säilytyksen aikana. Biologisille lääkkeille on tyypillistä myös kemiallisia lääkkeitä suurempi riski vasta-aineiden muodostumiselle. 

Biologisten lääkkeiden haittavaikutusten ja turvallisuuden seuranta potilaskäytössä on erittäin tärkeää. Verrattuna tavanomaisiin lääkkeisiin, biologisten lääkkeiden yksilöllisiä vaikutuksia on vaikeampi ennakoida. Seurannan tärkeys koskee myös biosimilaareja.

Potilaan käyttämä valmiste on aina oltava tiedossa ja voitava jäljittää. Näin mahdolliset haittavaikutukset voidaan kohdistaa oikeaan valmisteeseen ja jopa valmistuserään. Tämän vuoksi biologiset lääkkeet ja niiden biosimilaarit on aina määrättävä ja toimitettava kauppanimellä niin sairaalassa kuin avohoidossakin.

Lääkäri valitsee hoidon yhdessä potilaan kanssa

Biologisten lääkkeiden ominaisuuksien vuoksi on tärkeää, että

 • hoitava lääkäri valitsee valmisteen yhteistyössä potilaan kanssa riippumatta siitä, tapahtuuko käyttö sairaalassa vai avohoidossa
 • valittua valmistetta ei vaihdeta kesken hoitoa ilman hoitavan lääkärin päätöstä tai neuvonpitoa
 • valmiste pysyy samana, kun potilas siirtyy sairaala- ja avohoidon välillä

Myös potilaan oma hoitokokemus, esimerkiksi annostelulaitteesta, on olennaista hoitoon sitoutumisessa ja hoidon onnistumisessa.

Hintakilpailu vaikuttaa käyttöön tulevaisuudessa

Biologisten lääkkeiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Suuremmat lääkekustannukset ovat kuitenkin rajoittaneet biologisten lääkkeiden sairaalakäyttöä ja Kela-korvattavuutta.  

Alkuperäisen biologisen lääkkeen patentin päättymisen jälkeen markkinoille tulevat biosimilaarit käynnistävät hintakilpailun, joka alentaa hoidon kustannuksia. Se voi lisätä mahdollisuuksia uusien lääkkeiden käyttöönottoon sairaaloissa ja edesauttaa niiden pääsyä korvausjärjestelmään.