Lääkkeiden saatavuushäiriöt ja niiden syyt

26.08.2019 | Tiina Aitlahti, lakimies, Lääketeollisuus ry

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ja niiden syyt

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat globaalisti kasvava ilmiö, joka koskettaa myös Suomea yhä enenevässä määrin.

Yleisesti ottaen lääkkeiden saatavuus Suomessa on hyvin varmaa. Suomalainen potilas saa tarvitsemansa reseptilääkkeen apteekista välittömästi mukaansa yli 98 %:n varmuudella, ja vuorokauden sisällä lähes aina (99,6 %). (Suomen Apteekkariliitto/Taloustutkimus 2018)

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö jokainen saatavuushäiriö olisi ongelmallinen lääkkeen käyttäjälle. Siksi lääkealan toimijat tekevät Suomessa yhteistyössä kaikkensa varmistaakseen sen, että potilaat saavat tarvitsemansa lääkehoidon. Lääkkeiden saatavuuteen vaikuttavat osaltaan kaikki lääkkeiden jakeluketjun toimijat lääkkeitä valmistavista lääkeyrityksistä ja niitä jakelevista tukkukaupoista apteekkeihin, sairaaloihin ja alan viranomaisiin.

Mistä saatavuushäiriöt johtuvat?

Saatavuushäiriöihin ei ole yhtä yksittäistä syytä, vaan kyse on monista erilaisista tekijöistä, joihin Suomesta käsin voidaan vaikuttaa osin hyvin rajallisesti. 

Lääkkeiden ja niiden raaka-aineiden valmistus on keskittynyt viime vuosina globaalisti. Tuotannon keskittämisessä on hyötynsä, mutta yksittäisen valmistuspaikan kohtaama ongelma, kuten esimerkiksi raaka-ainepula, tuotantoprosessin laatuongelma tai vaikkapa luonnonmullistuksen aiheuttama tuotantohäiriö, voi johtaa maailmanlaajuisiin, ajoittain pitkäkestoisiinkin vaikutuksiin.

Pienenä maana Suomi on erittäin riippuvainen ulkomailta tulevista tavarakuljetuksista, joiden häiriöt heijastuvat lääkkeiden saatavuuteen täällä. Suomen osalta erityisiä saatavuushaasteita aiheuttavat myös Suomen lääkemarkkinoiden pieni koko ja äkilliset kysynnän muutokset.

Pienen maan ja harvinaisen kielialueen lääkepakkauksia tehdään harvakseltaan. Tämä edellyttää tarkkaa kykyä ennustaa valmisteen menekki Suomessa jo hyvissä ajoin etukäteen.

Äkillinen kysynnän muutos meillä Suomessa voi aiheuttaa saatavuushäiriöitä. Lisääntyvään kysyntään ei kyetä vastaamaan tarpeeksi nopeasti esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa kilpailevan valmisteen toimitusvaikeudet kasvattavat yllättäen toisten yritysten tuotteiden kysyntää.
 
Toisaalta yllättävä kysynnän muutos jossain toisaalla voi merkitä sitä, että rajallinen pakkauskapasiteetti käytetään jonkin muun maan kuin Suomen tarpeisiin. Näin voi olla erityisesti silloin, jos valmisteen kannattavuus Suomessa on heikompi esimerkiksi viranomaisen hyväksymän enimmäistukkuhintatason vuoksi.

Mitä Suomessa tehdään lääkkeiden saatavuusongelmien ehkäisemiseksi? Miten lääkkeiden saatavuutta Suomessa voitaisiin edelleen parantaa?

Suomessa lääkeyritykset huolehtivat huoltovarmuudesta varastoimalla lääkinnällisesti keskeisiä lääkkeitä ylimääräisiin, niin kutsuttuihin velvoitevarastoihin, jotka on tarkoitettu turvaamaan lääkkeiden saatavuutta erilaisissa poikkeustilanteissa. Näiden varastojen avulla lääkkeiden saatavuus suomalaisille potilaalle voidaan turvata usein silloinkin, kun lääkkeen saatavuudessa on Suomen rajojen ulkopuolelta johtuvia ongelmia. Velvoitevarastointia koskeva sääntely kaipaisi kuitenkin pikaista päivittämistä, jotta se tulisi parhaalla mahdollisella tavalla lääkkeiden häiriötöntä saatavuutta potilaille. 

Myös tiedonkulkua eri toimijoiden välillä tulisi kehittää. Saatavuuskatkoksia koskeva tieto tulisi saada ajantasaisena ja arjessa käyttökelpoisessa muodossa kaikkien sitä tarvitsevien saataville. Jos lääkäri jo reseptiä kirjoittaessaan huomaisi mahdollisen saatavuuskatkoksen, voisi hän siinä vaiheessa kirjoittaa reseptin tuotteelle, jota on tarjolla. Myös mm. lääkeyritysten mahdollisuudet varautua valmisteidensa kysynnän muutoksiin parantuisivat.

Suomessa apteekit voivat vaihtaa lääkevaihdon piirissä olevan reseptilääkkeen toiseen samaa lääkeainetta sisältävänä vastaavaan valmisteeseen, mikäli sellainen on saatavilla. Saatavuusongelmien johdosta vaihdetusta valmisteesta saa tällöin myös Kela-korvauksen, vaikka se olisi reseptiin kirjattua valmistetta kalliimpi. Aina vaihto ei kuitenkaan esimerkiksi allergioiden tai muiden yksilöllisten syiden takia onnistu. Ja jos saatavuushäiriö koskee kaikkia samaa lääkeainetta sisältäviä valmisteita tai lääke ei ole lääkevaihdon piirissä, tulee potilaan kääntyä lääkärin puoleen korvaavan hoitovaihtoehdon saamiseksi.

Apteekista saa ammattilaisen apua myös sopivan itsehoitolääkkeen valintaan, mikäli tuttu lääke on tilapäisesti lopussa apteekista. 

Lääkeyritysten puolella lääkkeiden saatavuutta voidaan parantaa käyttämällä mahdollisuuksien mukaan yhteispohjoismaisia pakkauksia. Niiden käyttöä voidaan tukea mm. yhtenäistämällä pakkauksia koskevia vaatimuksia Pohjoismaiden kesken. Saatavuuskatkosten kohdalla on lisäksi tärkeää, että viranomaismenettelyt esimerkiksi vieraskielisten pakkausten tilapäiseen käyttöönottoon ovat mahdollisimman ripeät ja joustavat.