Lääkkeiden osuus terveydenhuollon menoista on laskenut

08.04.2019

Lääkkeiden osuus terveydenhuollon menoista on laskenut

Vaikka terveydenhuollon kokonaismenot ovat kasvaneet, lääkkeiden osuus terveydenhuollon kokonaismenoista ei ole noussut vaan laskenut 18 %:sta 15 %:iin aikavälillä 2008-2016. Sen sijaan uusilla hoidoilla on selvä vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin.

Tämä selviää Lääketeollisuus ry:n teettämästä selvityksestä, jossa lääkehoitojen tuottamaa arvoa on arvioitu niin potilaan kuin yhteiskunnan kokonaiskustannustenkin näkökulmasta. Tarkastelussa on mukana 5 esimerkkisairautta: aikuistyypin diabetes, tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD-taudit), MS-tauti, ihon melanooma ja multippeli myelooma.

Raportista selviää myös, että yleisesti ottaen potilaskohtaiset kustannukset ovat joko laskeneet (esim. diabetes, IBD-taudit ja MS-tauti) tai vain lievästi nousseet (ihon melanooma ja multippeli myelooma) – samanaikaisesti kuolleisuus on laskenut. 

Myös potilaiden toiminta- ja työkyky kohentunut, ja sitä kautta kustannusvaikutukset mm. työkyvyttömyyseläkkeisiin, sairauspäivärahoihin ja vammaisetuuksiin ovat yhteiskunnalle merkittävät.

Lääkkeitä arvioitaessa painotetaan niillä aikaansaatuja suoria vaikutuksia (kuten kykyä laskea verensokeria), vaikka lääkkeillä on myös vaikutuksia potilaiden toiminta- ja työkykyyn ja täten potilaiden yhteiskunnalliseen kontribuutioon.

Täten terveydenhuollon suorien kustannusten seuraaminen on liian kapea-alaista arvioitaessa lääkkeillä aikaansaatuja vaikutuksia - samanaikaisesti tulisi analysoida aikaansaadut muutokset toiminta- ja työkykyä illustroivissa kustannuksissa kuten työkyvyttömyyseläkkeissä.

Samanaikaisesti lääkehoitojen ja teknologioiden kehityksen myötä on terveydenhuollon toiminta muuttunut vähemmän resursseja vaativaksi ja painopiste on siirtynyt avohoidon suuntaan. Tämä saattaa näkyä lääkkeiden lisääntyvänä käyttönä, mutta toisaalla hoidon siirtymisenä vuodeosastolta tai erikoissairaanhoidosta avohoidon seurantaan.

Lue lisää selvityksestämme: Lääkkeen arvo 2019