Tarkkaavaisuus seikkailee, löytyykö palvelupolku?

21.06.2023 | Nina Hovén, toiminnanjohtaja ADHD-liitto ry, ja Katja Suni, kehittämispäällikkö, ADHD-liitto ry

Tarkkaavaisuus seikkailee, löytyykö palvelupolku?

Lapsen aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmien kanssa painivat perheet eksyvät usein sekavaan palveluviidakkoon selkeiden palvelupolkujen puuttuessa. Jonot tutkimuksiin sekä avun ja tuen piiriin ovat usein todella pitkiä.

Perheiden täytyy usein nähdä valtavasti vaivaa, käydä erilaisissa palavereissa ja löytää oikeat tahot, ennen kuin apua lapsen tai nuoren aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmiin löytyy.

Kuitenkin adhd:n Käypä hoito -suosituksen mukaan varhainen tuki ja tunnistaminen haasteiden ilmaannuttua olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta vältyttäisiin negatiivisilta kehityskuluilta. Hoitamaton adhd voi aiheuttaa moninaisia haasteita elämän eri osa-alueilla, kuten sosiaalisissa suhteissa, harrastuksissa, opinnoissa ja myöhemmin työelämässä.

Iso kysymys siis on, miten perhe voi saada apua ja tukea oikea-aikaisesti ja mahdollisimman varhain?

Adhd on yleisin lasten neuropsykiatrisista häiriöistä ja sitä esiintyy 6–18-vuotiailla uusimpien meta-analyysien mukaan 3,6–7,2 %. Keskimäärin joka luokalla on siis vähintään yksi adhd-oireinen lapsi tai nuori.

Iloksemme useat hyvinvointialueet ovat lähteneet rakentamaan yhtenäisiä ja yhdenvertaisia palvelupolkuja neuropsykiatrisesti oireileville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Adhd-liitto on ollut useissa näissä prosesseissa mukana tuomassa työskentelyyn asiantuntija- ja kokemusnäkökulmaa. Pidämme tärkeänä, että arjen toimintakykyä tuetaan matalalla kynnyksellä heti oireiden ilmaannuttua, eikä vasta tutkimusprosessin käynnistyttyä tai diagnoosin varmennuttua.

On hienoa, että tuen polkuja kehitetään tällä hetkellä aktiivisesti eri puolilla Suomea, mutta pelkästään palvelupolkujen kuvaaminen ei riitä. Tarvitaan myös määrätietoista työtä sen eteen, että ne otetaan käyttöön ja kaikki sitoutuvat niihin päätöksentekijöistä perheitä kohtaaviin ammattilaisiin.

Asenne on avain

Voidaksemme tukea lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, tulisi rakentaa ratkaisuja etsivää toimintakulttuuria, jossa jokainen ammattilainen voisi ottaa kopin lapsen, nuoren ja perheen tilanteesta.

Kokemuksemme mukaan kohdatuksi tuleminen kannattelee pitkälle ja vahvistaa luottamusta palvelujärjestelemään, vaikka kaikkia pulmia ei pystyttäisikään ratkaisemaan kerralla. Hyvä kohtaaminen mahdollistuu, kun toimintaan varataan riittävästi aikaa ja turvataan ammattilaisten osaaminen ja tarkoituksenmukaiset keinot tukea neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Päätöksenteko ja johtaminen luovat mahdollisuudet toimintakulttuurin muutokseen. Päättäjiltä vaaditaan rohkeutta siirtää painopistettä entistä vahvemmin ehkäisevään ja sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Näin voitaisiin säästää rahaa, välttää palvelujen väliin putoamista, ja vähentää riskejä ongelmien kasautumiseen. Toukokuussa julkaistu tuore Mia Tikkakosken opinnäytetyö ”Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaariot ja niiden kustannukset” osoittaa, että varhainen tuki ja tunnistaminen sekä sektorirajat ylittävä palvelujärjestelmien yhteistyö säästäisivät paljon yhteiskunnan varoja ja vähentäisivät palvelutarpeiden kasautumista.

Asennemuutosta kaivattaisiin myös laajemmin yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Adhd-oirekuvaan liittyy edelleen vahvoja stigmoja ja erilaisia myyttejä. Julkisuudessa on viime vuosina näkynyt valitettavan paljon keskusteluja, joissa adhd:hen on viitattu ”muotisairautena” tai syyllistetty vanhempia huonosta vanhemmuudesta. Nämä asenteet eivät edesauta lapsia, nuoria tai perheitä hakemaan apua ajoissa. Sen sijaan leimautumisen pelossa jäädään kotiin sinnittelemään, jolloin ongelmat voivat helposti lähteä kasautumaan.

Jos keskitymme ongelmiin ja haasteisiin, jää kokonaiskuva usein näkemättä. On syytä muistaa, että jokainen lapsi ja nuori on muutakin kuin heidän mahdolliset diagnoosinsa. On meidän yhteinen tehtävämme auttaa heitä kukoistamaan eri elämänvaiheissa.

Linkit:
Adhd:n Käypä hoito -suositus 
Mia Tikkakosken opinnäytetyö Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaariot ja niiden kustannukset

Järjestöt: 
https://adhd-liitto.fi/ei-heiteta-palloa-kuntoutuksesta-toisaalle-otetaan-siita-koppi/
https://autismiliitto.fi/suomeen-tarvitaan-kansallinen-neurokirjon-toimenpideohjelma/

C-ANPROM/FI/TAK/0004   6/2023