Kannanotto: Hoitojen vaikuttavuus on ainoa oikea peruste priorisoinnille

26.11.2020 | Sanna Lauslahti, toimitusjohtaja

Kannanotto: Hoitojen vaikuttavuus on ainoa oikea peruste priorisoinnille

Vaikuttavuus on ainoa kestävä peruste terveydenhuollon priorisoinnille

Vaikuttavuus on ainoa kestävä peruste priorisoinnille, jota väistämättä terveydenhuollossa joudutaan tekemään resurssien riittävyyden varmistamiseksi. 

Yhteiskunnan niukat resurssit tulee kohdentaa sinne, missä niillä saadaan eniten hyvää kansalaisille ja yhteiskunnalle. Hoitojen vaikuttavuutta tulee arvioida yli hallinnon rajojen ja budjettivuosien. Vaikuttavuustieto mahdollistaa tiedolla hoitamisen. 

Onnistunut hoidon priorisointi tarkoittaa päätöstä siitä, miten ketäkin hoidetaan. Ei ketä hoidetaan. Se vaatii myös tuekseen ajantasaista kustannus- ja vaikuttavuustietoa hoidoista ja tietojen systemaattista keräämistä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tietoa tulee myös jakaa toimijoiden kesken ja jalostaa käyttäjien tarpeisiin. 

-    Me Lääketeollisuus ry:ssä olemme huolissamme siitä, että tietojen saatavuus laahaa. Näemme, että viranomaisilla on vastuu terveydenhuollon tietojen ajantasaisuudesta.

-    Tiedon keräämisen tärkeä työkalu, kansalliset laaturekisterit tulee rakentaa mahdollisimman pian ja niihin tulee varata riittävä rahoitus. Me Lääketeollisuus ry:ssä ehdotamme, että rahaa laaturekistereiden rakentamiseen varataan EU:n elpymispaketista, jotta voidaan ottaa loikka kohti tiedolla hoitamista. 

Terveydenhuollossa lääkehoitojen vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi on pisimmällä. Ennen kuin uusi lääke otetaan käyttöön, sen tehoa ja vaikuttavuutta arvioidaan moneen otteeseen. Viimeisen päätöksen tekee hoitava lääkäri, onko kyseinen hoito vaikuttavin juuri tälle potilaalle. 
Tästä voitaisiin ottaa oppia laajemmin muidenkin terveydenhuollon tuotantotekijöiden arviointiin. Kaiken päätöksenteon tulisi perustua vastuualueiden rajat ylittävään, pitkäjänteiseen vaikuttavuuden seurantaan. Vain pitkäjänteinen vaikuttavuustieto kaikista hoitovaihtoehdoista mahdollistaa tiedolla hoitamisen.

-    Lääkehoitojen kustannusvaikuttavuutta arvioitaessa tulisi huomioida myös epäsuorat terveydenhuollon ulkopuoliset hyödyt kuten väestön toiminta- ja työkyvyn paraneminen. Tämä kustannusten kokonaisvaikutus tulee olla hoidon käyttöönoton kriteerinä. 

-    Yksittäisille terveydenhuollon menoerille ei tulisi olla historiaan perustuvia osuuksia, vaan ratkaisuja tulisi tehdä hoidon kokonaisvaikuttavuuteen perustuen. Lääkkeiden osuus voisi täten olla jopa nykyistä suurempi terveydenhuollon kokonaiskustannuksista kuin nykyisin, jos hoidot ovat kustannusvaikuttavia.

Lääkkeet ovat osaratkaisu terveydenhuollon kokonaiskustannusten kasvua vastaan. Tästä tulee käydä avointa vuoropuhelua.  Lääketeollisuus ry on mielellään mukana etsimässä potilaan ja yhteiskunnan kannalta kestäviä ratkaisuja. 

Terveydenhuoltoon ja lääkehoitoon sijoitettu euro on tulevaisuusinvestointi, investointi ihmiseen ja terveyteen. Kun vaikuttavaan lääkehoitoon yhdistetään terveyden edistäminen ja varhainen, täsmällinen diagnostiikka, voidaan tulevaisuudessa saavuttaa vielä enemmän terveitä elinvuosia ihmisille.