Lääkeasioita uudistettava osana sote-uudistusta

20.04.2021 | Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja

Lääkeasioita uudistettava osana sote-uudistusta

Lääkehoidot ovat keskeinen osa potilaiden kokonaisvaltaisesta hoitoa ja siksi lääkeasioita tulee kehittää osana sote-uudistusta.

Sote-uudistuksen tavoitteista tärkeimpiä ovat palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen sekä potilaiden yhdenvertaisuuden edistäminen. Lääkehoidot ovat keskeinen osa potilaiden kokonaisvaltaisesta hoitoa ja siksi lääkeasioita tulee kehittää osana sote-uudistusta. Lisäksi niiden merkitystä sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee kasvattaa.

Lääkeasioiden tiekartan rahoitus varmistettava koko hallituskaudelle

Kauan kaivattu lääkeasioiden uudistus on käynnistetty tällä hallituskaudella. Tämä työ on tärkeää ja siihen kannattaa panostaa, sillä uudistukset tukevat soten tärkeiden tavoitteiden saavuttamista; laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta. Valmistelu kannattaa tehdä yhdessä alan toimijoiden kanssa, jotta varmistetaan työn kestävä lopputulos ja toimijoiden yhteinen sitoutuminen.

Lääkehoidot ja rokotteet on nähtävä investointina ihmisiin ja yhteiskuntaan

Tällä hetkellä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja lääkehoidon muodostama palvelutuotantoketju ei toimi optimaalisella tavalla. Tuloksia seurataan siiloissa, kustannusten seuranta kohdistuu yksittäisiin menoeriin, eikä hoidon vaikuttavuutta seurata systemaattisesti. 

Tulevaisuudessa palvelutuotantoa tulisi katsoa kokonaisuutena. Näin tiedettäisiin, mihin kannattaa investoida. Esimerkiksi uusien lääkehoitojen vaikuttavuuteen perustuvalla kohdentamisella varmistetaan osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannustehokkuus.

Yhtenäisellä arvioinnilla edistetään potilaiden yhdenvertaisuutta

Tärkeimmät lääkeasioiden uudistuskohteet liittyvät lääkehoitojen ohjaukseen ja rahoitukseen.

Lääkehoito kehittyy nopeasti ja yhä yksilöllisempään suuntaan. Uusien lääkehoitojen käyttöönotossa on vielä paljon keskeneräisiä kysymyksiä, myös se, kuinka avoimia kansalliset käyttöönotto- ja rahoitusjärjestelmämme ovat muutoksille. Toimintatapojen ja arvioinnin kehittäminen edellyttää yhteistä keskustelua sekä sairaanhoitopiirin että Lääkkeiden hintalautakunnan kanssa. 

Lääkehoidon kehitys edellyttää uutta ajattelua ja uudenlaisia tapoja kohdentaa rahoitusta. Kansainvälisesti on jo kokemusta malleista, joilla lääkkeiden rahoitusta voitaisiin kohdentaa nykyistä innovatiivisemmin, vaikuttavuutta koskevan näytön perusteella. Lisäksi on olemassa esimerkkejä annuiteettimalleista ja raamibudjeteista, joilla esimerkiksi voidaan vähentää korkeiden, etupainotteisten kustannusten luomia esteitä uusien hoitojen käyttöönotolle. 

Uusien lääkehoitojen asianmukainen ja kaikissa rahoituskanavissa yhtenäinen HTA-arviointi varmistaa potilaiden yhdenvertaisuuden niiden käyttöönottoa koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi tarvitaan kriteerejä, joilla voidaan huomioida esimerkiksi lääkehoidon vaikutuksia työ- ja toimintakyvyn kannalta nykyistä laajemmin.

Rahoitus laaturekistereille tulee varmistaa

Hoidon valintaa tulee ohjata osoitetun vaikuttavuuden eli tiedon perusteella. Siksi myös lääketiedon saatavuutta tulee parantaa osana lääkeasioiden uudistuksia ja hoitojen vaikuttavuuden vertailu tulee olla mahdollista. Siksi THL:n laatu- ja vaikuttavuusrekistereille on saatava pysyvä rahoitus kehysriihessä. 

Odotamme, että kehysriihessä kirjattaisiin toimia, joilla varmistetaan, että lääkehoitojen arviointi-, rahoitus- ja seurantajärjestelmiä kehitetään niin, että resursseja voidaan ohjata vaikuttaviin hoitoihin. Näin saadaan enemmän työvuosia, parempaa kustannusten hallintaa ja tuetaan sote-tavoitteita.