Tietosuojaseloste

Lääketeollisuus ry:n PIF Future Stars -verkostoitumisohjelman hakijarekisterin tietosuojaseloste

Tällä tietosuojaselosteella Lääketeollisuus ry (”LTry”) antaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tietoja siitä, käsittelemme rekisteröityjen (”sinä”) henkilötietoja sekä kerromme oikeuksistasi.

Henkilötietojesi sekä yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Käsittelemme tietoja huolellisesti ja turvallisesti tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Lääketeollisuus ry
PL 206, 00181 Helsinki
Y-tunnus: 0881821-0

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Petra Siitonen
Viestinnän asiantuntija
petra.siitonen@laaketeollisuus.fi 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu Lääketeollisuus ry:n oikeutettuun etuun käsitellä henkilötietoja valintaprosessin edellyttämällä tavalla meidän ja hakijan välisessä asiallisessa yhteydessä. Tietyissä tapauksissa henkilötietojen käsittely on lisäksi tarpeen PIF Future Stars -ohjelmaa edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään hakemusten vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi, hakijoiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi sekä valintaprosessiin liittyvien tarpeiden täyttämiseksi. Mikäli työnhakija ei halua luovuttaa tietojaan LTry:lle, häntä ei välttämättä voida ottaa huomioon valintaprosessissa.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LTry käsittelee hakijoiden eli rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita tietoja, jotka ovat tarpeen hakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ohjelmaan. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi

 • nimi
 • syntymäaika
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • koulutus- ja opintotiedot
 • nykyinen tehtävä ja aikaisemmat tehtävät ja niihin liittyvät tiedot
 • muut hakijan LTry:lle luovuttamat tiedot (esim. CV- ja todistuskopiot).


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä myös muista lähteistä.


6. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Lääketeollisuus ry käyttää palveluissaan alihankkijoinaan luotettavaksi todettuja henkilötietojen käsittelijöitä. Näiden tahojen kanssa on allekirjoitettu tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Henkilötietoja ei luovuteta Lääketeollisuus ry:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.


7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan säilyttää myös suostumuksen antamisen yhteydessä ilmoitetun ajan, esimerkiksi tulevia rekrytointi- tai hakuprosesseja varten.


8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet työsopimuksissa noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 


9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on alla kuvatut oikeudet: 

 1. Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin; 
 2. Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä; 
 3. Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät; 
 4. Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;  
 5. Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä uskottavalla tavalla. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen petra.siitonen@laaketeollisuus.fi.