Hyvä terveys on vastuullisen kasvun perusta

03.04.2024 | Noora Valjakka, Head of External Affairs, Merck Oy

Hyvä terveys on vastuullisen kasvun perusta

Ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmaa uhkaavista kriiseistä. Euroopan unioni on päättänyt vastata haasteeseen vihreän kehityksen ohjelmalla, jossa tavoitteena on tehdä Euroopasta moderni, kilpailukykyinen ja resurssitehokas talous. Tavoitteet ohjelmassa ovat tärkeät, ja nyt on varmistettava, että niihin päästään unohtamatta hyvinvoivia kansalaisia.

EU:ssa on tällä hetkellä käsittelyssä useampi vihreään siirtymään liittyvä lakiehdotus, joilla on merkittävä vaikutus lääketeollisuuden mahdollisuuksiin kehittää ja tuottaa lääkkeitä ja rokotteita, estää saatavuushäiriöitä, varmistaa Euroopan kilpailukyky sekä jatkaa tutkimus- ja kehitystoimintaa Euroopan maissa. Kun näihin tulee ongelmia, tarkoittaa se väistämättä viiveitä tai esteitä eurooppalaisille tärkeiden lääkkeiden ja rokotteiden saamisessa. 
 

Tasapaino ympäristötavoitteiden ja lääkkeiden saatavuuden välillä on varmistettava


Euroopan komissio on viime vuonna ehdottanut kauan odotettua uudistusta EU:n lääkelainsäädäntöön. Uudistuksen tavoitteisiin kuuluu parantaa lääkkeiden saatavuutta, kohtuuhintaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä Euroopassa. Lääkelainsäädännön uudistuksessa on ehdotettu, että lääkkeen myyntilupa voidaan evätä, jos myyntiluvan hakija ei toimita riittävän kattavaa ympäristöriskien arviota lääkkeestä. Lääketeollisuudessa pidetään tärkeänä, että myyntiluvan saaminen perustuu edelleen lääkkeen laadun, turvallisuuden ja tehon varmistamiseen. Ehdotettu muutos lisäisi hallinnollista taakkaa ja aiheuttaisi edelleen viivästyksiä käyttöönotossa. 

Toinen tärkeä lainsäädäntöehdotus koskee PFAS-yhdisteiden, eli per- ja polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden kieltoa. PFAS-yhdisteitä löytyy lääkkeiden lisäksi esimerkiksi monista kuluttajatuotteista, kuten kosmetiikasta, vaatteista ja huonekaluista. Ikuisiksi kemikaaleiksi kutsuttujen PFAS-yhdisteiden pitkäaikaisvaikutuksia ei täysin tunneta. EU:n kemikaalistrategiassa on kaavailtu noin 10 000 PFAS-yhdisteen kieltämistä, ja viisi maata antoivat viime vuonna Euroopan kemikaalivirastolle kieltoehdotuksen.  

Kiellolla olisi merkittäviä vaikutuksia niin lääkkeiden tuotantoon kuin itse lääkevalmisteisiin. Lääkkeiden vaikuttavat aineet on jätetty kieltoehdotuksen ulkopuolelle, mutta lääkkeen tuotantoketjun kannalta olennaisia osia ehdotuksessa ei ole huomioitu. Nykyisen ehdotuksen toteutuessa esimerkiksi syöpähoitojen saatavuus vaarantuisi merkittävästi Euroopassa. Vaihtoehtoja PFAS-yhdisteille etsitään paraikaa, mutta niiden kehittäminen ja markkinoille saaminen vaatii aikaa. 
 

Lääketeollisuus on sitoutunut ihmisten ja ympäristön kannalta kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen


Teemme lääketeollisuudessa jatkuvasti töitä lääkkeiden ja rokotteiden tuotannosta syntyvien haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Suurella osalla tutkivan lääketeollisuuden yrityksistä on vastuullisuusohjelma, jossa on kunnianhimoiset tavoitteet, kuten ilmastoneutraaliuteen pyrkiminen vuoteen 2040 mennessä. 

Lääketeollisuudelle tärkein tavoite on, että kehittämämme ja tuottamamme lääkkeet ja rokotteet lisäävät terveyttä ja hyvinvointia ihmisille ja auttavat osaltaan varmistamaan Euroopan kilpailukyvyn. Investoimme vuosittain yli 40 miljardia euroa Euroopassa tehtävään tutkimukseen kehittäen tulevaisuuden hoitoja ja luoden työpaikkoja ja osaamista. Meille on tärkeää varmistaa, että kehittämämme lääkkeet ja rokotteet saavuttavat eurooppalaiset ilman turhia viiveitä. Samalla jatkamme tutkimusta ja yhteistyötä ympäristöystävällisempien toimintatapojen löytämiseksi.