30.03.2022

Lääkesäästöjen tulee tapahtua potilasturvallisuutta vaarantamatta

Geneeristen valmisteiden apteekkivaihtoa ja viitehintajärjestelmää koskevat säännökset eivät ole sovellettavissa biologisiin valmisteisiin.

Marinin hallitus on päättänyt, että uudesta hoitajamitoituksesta syntyvät kustannukset rahoitetaan osittain säästämällä valtion maksamista lääkekorvauksista. Tavoitteena on säästää 60 milj. € vuosittain. 

Lääkesäästöjä on arveltu saavutettavan ensisijaisesti apteekkitalousjärjestelmän uudistamisella sekä biosimilaarien käytön lisäämisellä edullisempana vaihtoehtona alkuperäisille biologisille valmisteille. 

Yhtenä vaihtoehtona säästöjen saavuttamiselle on ehdotettu, että harkinnan biologisen lääkkeen vaihdosta edullisempaan biosimilaariin tekisikin hoitavan lääkärin ja potilaan sijaan apteekin henkilökunta. Puhutaan ns. biologisten lääkkeiden apteekkivaihdosta.

Nykyiset geneeristen valmisteiden apteekkivaihtoa ja viitehintajärjestelmää koskevat säännökset eivät ole sovellettavissa biologisiin valmisteisiin potilasturvallisuutta vaarantamatta. 

Lääkärin tulee tehdä päätös biologisen lääkkeen mahdollisesta vaihtamisesta

Lääkehoidon onnistumisen varmistamiseksi on tärkeää, että lääkäri huomioi lääkkeen valinnassa potilaan yksilölliset tarpeet ja hoidon sopivuuden. Etenkin pistoksina annettavien biologisten valmisteiden kohdalla valintaan vaikuttavat paitsi itse lääkevalmisteen teho ja sopivuus, myös esimerkiksi valmisteiden annostelulaitteet.

Biologisten lääkkeiden annostelulaitteiden käytettävyydessä voi olla merkittäviä eroja. Tämän takia juuri hoitavan lääkärin tulee tehdä päätös käytettävästä lääkevalmisteesta tai sen mahdollisesta vaihdosta. Potilaan tulee myös saada aina riittävä ohjaus hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta juuri hänelle määrätyn lääkkeen ja sen annostelulaitteen käyttöön.

Apteekeissa edellytykset potilaan neuvomiseen eivät ole yhtä hyvät kuin hoitavalla lääkärillä, jolla on kokonaisvaltainen lääketieteellinen näkemys potilaan tilanteesta. Siksi biologisten lääkkeiden apteekkivaihdot eivät ole oikea tapa hakea säästöjä.

Lääkkeistä on mahdollista säästää potilasturvallisuutta vaarantamatta

Biologisten lääkkeiden käytöstä on kuitenkin mahdollisuus säästää potilasturvallisuutta vaarantamatta. Se toteutuu, kun lääkettä määräävällä lääkärillä on käytössään riittävät välineet ja kannusteet lääkekustannusten huomioimiseksi. 

Vuoden 2023 alussa onkin tulossa useita muutoksia, jotka ohjaavat lääkäreitä huomioimaan edullisimmat vaihtoehdot potilaan hoitoa valitessaan ja vaihtamaan lääkkeen edullisempaan, jos sellainen on saatavilla.

Tämä kannustaa myös lääkeyrityksiä aktiiviseen hintakilpailuun, vaikka lääkkeiden tukkuhinnat ovat jo valmiiksi Suomessa eurooppalaisessa vertailussa alhaiset ja laskevat koko ajan. Vuonna 2021 reseptilääkkeiden tukkuhinnat laskivat 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Lääkesäästöt on saatava aikaan potilasturvallisuutta ja hoidon jatkuvuutta vaarantamatta. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun koronapandemian seurauksena terveydenhuoltoomme on kertynyt valtava määrä hoitovelkaa ja aivan liian monen pitkäaikaissairaan hoidon seuranta on ollut haastavaa.

Pelisäännöt, joilla tarvittavat säästöt saavutetaan, on valmisteltava huolellisesti viranomaisten kanssa ja selvitettävä kaikki seuraukset ennen päätösten tekoa.